Wildlife – Feeding Time – Goldfinch by Alan Sakhavarz